notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Individuele en geïntegreerde behandelingsplannen

In het door de staat erkende geneeskrachtige warme zoutwater- en zwavelbad verleent de Fachklinik Bad Bentheim ieder jaar weer zorg aan duizenden patiënten. Al deze zorg is gericht op genezing of vermindering van klachten. Wij maken daarvoor gebruik van warme zoutwaterbaden en daarnaast van de in 1711 ontdekte zwavelbron, die vanwege "haar voortreffelijke kracht en heilzaamheid" al werd geprezen door de koninklijke Pruissische staatsadviseur en lijfarts Dr. Hufeland. Tegenwoordig stellen ervaren artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, klinisch psychologen, diëtisten en sociaal adviseurs voor iedere patiënt een individueel en geïntegreerd behandelplan op. De inhoud van een dergelijk plan loopt uiteen van de klassieke behandelingen, bestaande uit baden, via computerondersteunde trainingsprogramma's tot aquafitness.

Het doel dat wij met onze revalidatieprogramma's een nabehandelingen nastreven: verloren gegane vaardigheden bij onze patiënten herstellen, zodat zij weer optimaal kunnen deelnemen aan hun dagelijkse leven en hun beroep weer kunnen uitoefenen. Wij garanderen een vakbewame postoperatieve behandeling en maatwerk als het gaat om revalidatieplannen, dit alles in nauw overleg met de verwijzenden ziekenhuizen en artsen en met de zorgverzekeraars en artsenorganisaties. Met hun succesvolle therapieën hebben de vier specialismen reumatologie, dermatologie, orthopedie en cardiologie in de medische wereld een ijzersterke reputatie opgebouwd.

De Fachklinik Bad Bentheim beschikt over omvangrijke speciale vakkennis op het gebied van huidziekten zoals psoriasis en reumatische aandoeningen zoals psoriasis-artritis of collagenose. De basis van een groot aantal therapieën bestaat uit de unieke methoden die in Bentheim worden toegepast en waarmee wij vooral bij gecompliceerde ziektebeelden uitstekende resultaten bereiken. Zo realiseren onze orthopeden samen met gerenommeerde therapeuten bij 93 procent van onze rugpatiënten blijvende verbeteringen.

Genezing en ontspanning

Behalve een omvangrijk pakket aan therapieën biedt de Fachklinik in de "Bentheimer Mineraltherme" en in het Trainingstherapiecentrum tal van mogelijkehden voor sport, fitness en welness. De middeleeuwse burcht in het midden van het stadje en de markten in Nederland zijn populaire bestemmingen voor een dagje uit. In het kuurpark en de uitgestrekte bossen rond de kliniek kunt u prachtig wandelen, joggen of fietsen, kortom prima omstandigheiden voor een ontspannen verblijf.

De missie van de Fachklinik

De kwaliteit van de zorg staat bij ons op de eerste plaats.

Dit betekent dat u altijd mag rekenen op een constant zorgaanbod en wij ons voortdurend op efficiënte wijze voor uw gezondheid zullen blijven inzetten.

De missie van de Fachklinik Bad Bentheim in een notendop

ONZE DOELEN

Wij streven naar een blijvend positief resultaat waarbij wij onze klanten een klimaat van veiligheid, vertrouwen en stabiliteit bieden. Daarom ontwikkelen wij onze missie en ons kwaliteitsmanagement voortdurend verder. Dit geldt zowel voor ons intern arbeidsproces als voor onze externe communicatie.

Centraal in ons handelen staat de mens, ongeacht diens levensovertuiging, maatschappelijke positie of etnische herkomst.

Wij beschouwen elke vorm van kritiek van onze klanten als een stimulans om onze diensten en ons zorgaanbod voortdurend te verbeteren (permanent verbeteringsproces).

ONZE DIENSTEN

Wij streven altijd naar een evenwicht, een harmonie tussen het sociale aspect, economie en ecologie. Wij begeleiden onze klanten vanaf hun reis naar de kliniek tot en met hun ontslag en in de periode daarna. Betrouwbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid zijn voor ons net zo belangrijk als garanties over behandelingsduur en kosten.

ONZE ORGANISATIE

Centraal uitgangspunt in organisatie is interdisciplinair teamwork. Moderne faciliteiten op de werkplek, de mogelijkheid tot bijscholing en ons voortdurende streven naar verbetering van de werkprocessenn stellen ons in staat volgens de nieuwste medische standaards competent en efficiënt te werk te gaan. Duidelijke communicatie vormt voor ons de basis voor een gelijkgezinde werkwijze. Wij proberen altijd duidelijke en transparante doelen te formuleren.

ONZE BEDRIJFSCULTUUR

Wij staan altijd open voor suggesties en voorstellen tot verbetering. Onze sociale en economische verantwoordelijkheden, ook waar het onze medewerkers betreft, nemen wij uiterst serieus. Wij hechten grote waarde aan een goede balans tussen vakinhoudelijke en intermenselijke vaardigheden en eigenschappen. Voor ons vormt een respectvolle omgang met anderen, waarbij men elkaar in zijn waarde laat, een vanzelfsprekendheid,

De omgang met onze medemensen is gebaseerd op onderlinge achting, eerlijkheid en vertrouwen.

ONZE VISIE EN IDEEËN

Wij streven ernaar door middel van onze kwalitatief en vakinhoudelijk hoogwaardige therapieën maatstaven te ontwikkelen, impulsen af te geven en altijd een prominente rol te spelen.

De bedrijfsdoelen zijn in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en de missie waar de Fachklinik Bad Bentheim voor staat. Deze zijn zo geformuleerd dat daaruit een voortdurende verbetering van de kwaliteit in onze organisatie resulteert.

Onze bedrijfsdoelen kunnen wij slechts optimaal realiseren met een gezond team van medewerkers. Daarom hechten wij grote waarde aan goede arbeidsomstandigheden, verbonden met het streven deze structureel en vooral permanent te verbeteren.

 • Alle wettelijke voorschriften volgen en vrijwillig nieuwe kwaliteitscriteria voor alle processen in de kliniek stellen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de patiënten, vanaf het moment dat zij bij ons arriveren tot zij ontslagen worden, rekening houdende met alle relevante behandelingen
 • Onze activiteiten zijn geen doel op zich; al onze werkzaamheden zijn erop gericht onze patiënten een optimale behandeling met een zo goed mogelijk resultaat te geven.
 • Voortdurende ontwikkeling van nieuwe therapieën en nieuwe therapeutische methoden.
 • Rekening houden met kwaliteitscriteria in alle besluitvormingsprocessen, in het bijzonder op het gebied van investeringen, marketing en communicatie.
 • Kwalitatieve verbetering van alle processen in de kliniek door middel van nationale en internationale samenwerking met inbegrip van de noodzakelijk onderzoeksactiviteiten.
 • Besparen op hulpbronnen en energiegebruik en zo groot mogelijke inzet van hernieuwbare grondstoffen.

Vaststellen, beoordelen en verminderen van de effecten die het bedrijf op het milieu heeft, in het  bijzonder

 • van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen
 • van vervuiling van lucht, water en bodem en verstoring van de bodem
 • van de hoeveelheid afval en verpakkingsmateriaal
 • van het energiegebruik
 • van lawaaioverlast
 • van effecten op de gezondheid

Actieve ondersteuning van de invoering van wereldwijd gelijke kwaliteitsstandaards en sociale normen door middel van politieke activiteiten in samenwerkingsverbanden en overlegorganen en door het ontplooien van eigen initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (voortrekkersrol).

DIENSTVERLENING AAN DE PATIËNT

De Fachkliniek Bad Bentheim ziet zichzelf als moderne dienstverlener in de gezondheidszorg bij wie de patiënt centraal staat.

Ons doel is het herstel c.q. versterking van de gezondheid van onze patiënten. De patiënten moeten weer de regie krijgen over hun prestatievermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wij streven ernaar onze medische resultaten te bereiken door middel van een geïntegreerde behandeling van de patiënt (intermenselijk contact, specialistische artsenzorg, fysieke en psychische versterking van lichaam en geest).

Daarbij is het onze ambitie een hoge patiënttevredenheid en een patiënt- en klantgerichte benadering te verbinden met optimale kwaliteit, transparantie en competentie van onze medewerkers.

ONZE MEDEWERKERS

De medewerkers dienen goed geïnformeerd te zijn en in het kader van hun verantwoordelijkheden actief deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Iedere medewerker draagt collectieve verplichtingen.

Gemotiveerde, accurate en gekwalifeerde medewerkers, die zich identificeren met de bedrijfsdoelstellingen, vormen de basis voor een succesvol handelen voor het welzijn van de patiënt. Onze doelen kunnen slechts worden bereikt wanneer alle medewerkers zich inzetten voor de realisatie en permanente verbetering daarvan.

De belangen van het bedrijf als geheel prevaleren boven de belangen van de afzonderlijke afdelingen. Onze medewerkers dienen over de grenzen van functies en afdelingen heen in het grotere geheel te kunnen denken en in staat en bereid te zijn, naast de taken waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen, als team te werken.

Wij zijn er medeverantwoordelijk voor dat versterking van onze concurrentiepositie niet ten koste gaat van de gezondheid van medewerkers. Wij stimuleren de verdere integrale ontwikkeling van goede arbeidsomstandigheden en staan ervoor in dat arbeidsrechtelijke voorschriften in acht worden genomen.

Dit alles in het licht van het besef dat onze bedrijfsdoelstellingen slechts met gezonde medewerkers optimaal bereikt kunnen worden. Daarom hechten wij zeer grote waarde aan goede arbeidsomstandigheden, verbonden met het steven deze structureel en vooral permanent te verbeteren.

OMGANG MET BEDRIJFSMIDDELEN, HULPBRONNEN, MEDICIJNEN EN TECHNIEK

De Fachklinik Bad Bentheim is een economisch gevoerd bedrijf dat efficiënt omgaat met de beschikbare bedrijfsmiddelen.

Het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen en -methoden verplicht ons tot een verantwoorde en spaarzame omgang met natuurlijke hulpbronnen zodat het milieu wordt beschermd.

Door kostenbewust en doelgericht met medicijnen en techniek om te gaan, voldoen wij aan beleidsdoelstellingen op sociaal en gezondheidsgebied. Daarnaast streven wij naar een permanente doorontwikkeling en verbetering van onze behandelingsmethoden door middel van doelgericht onderzoek op wetenschappelijke grondslag.

PARTNERSCHAPPEN

Wij beschouwen voortdurende verbetering van onze eigen kwaliteit als de sleutel om op een faire manier de concurrentie met andere gezondheidsinstellingen aan te gaan.

De Fachklinik Bad Bentheim draagt samen met haar partners, de artsen, de verzekeraars en andere financiers zorg voor constructieve, langdurige en door vertrouwen gekenmerkte relaties.

Het bedrijfsbeleid wordt gekarakteriseerd door de doelstellingen en uitgangspunten voor het handelen, die de Fachklinik Bad Bentheim ten gunste van de bescherming van de gezondheid van de patiënten en de medewerkers hanteert. Deze worden regelmatig door de stuurgroep c.q. het kwaliteitsmanagementteam getoetst, veranderd en afgestemd op de nieuwe inzichten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de zorgsector.

De Fachklinik Bad Bentheim houdt zich vanzelfsprekend aan alle wettelijk voorschriften, maar stelt daarnaast actief nieuwe maatstaven en verplicht zich ertoe het kwaliteitsmanagement, en daarmee de inspanningen ter bescherming van de gezondheid en van natuur en milieu, voortdurend te verbeteren.

De op kwaliteit gerichte bedrijfsvoering gaat actief in op ideeën en voorstellen van alle medewerkers om factoren, die de kwaliteit negatief beïnvloeden, zo veel mogelijk te beperken. Voor de Fachklinik is personeelsontwikkeling een wezenlijke taak. Teamwork en een coöperatieve stijl van leidinggeven vormen bij ons bepalende elementen, bedoeld om iedere medewerker op zijn eigen werkplek te stimuleren bij te dragen aan het oplossen van problemen die zich voordoen.

De Fachkklinik houdt in haar hele handelen rekening met de nieuwste inzichten, waarbij de effectiviteit, redelijkheid en efficiëntie van op basis hiervan te treffen maatregelen kritisch worden getoetst.  

Wij dragen er zorg voor dat de door ons ingezette therapieën en materialen geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van onze patiënten en onze medewerkers.

Het bedrijfsbeleid is gericht op een rendabele koppeling van economie, kwaliteit en sociale zekerheid voor een duurzame toekomstgerichte ontwikkeling van het bedrijf en zijn medewerkers.

De Fachklinik verplicht zich ertoe de kwaliteitssituatie van alle bedrijfssectoren permanent te verbeteren en het publiek daarover te informeren. Dit wordt gewaarborgd door regelmatig plaatsvindende evaluaties van het eigen functioneren, de ontwikkeling van kwaliteitsprogramma's en de uitvoering van interne audits.

De Fachklinik werkt samen met nationale en internationale werkgroepen en bevordert de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement, opleiding en bijscholing en de implementatie van nieuwe beoordelingscriteria (kwaliteitsstandaards).

Wij genereren innovatieve vakkennis door onderzoeksprojecten te initiëren en tot uitvoering te brengen en door bij te dragen aan onderzoeksactiviteiten van andere instituten en de EU.

Wij verplichten ons ertoe alle publiekrechtelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg en bedrijfsinterne veiligheid in acht te nemen. Hierbij gaat het ook om maatregelen om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers te beschermen door bedreigingen en gevaren en de daarmee samenhangende risico's voor veiligheid en gezondheid te minimaliseren.