notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Privacybescherming

1. PRIVACYBESCHERMING IN KORT BESTEK

ALGEMENE INFORMATIE
De hieronder weergegeven informatie geeft een beknopt overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens zodra u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring, weergegeven onder deze tekst.

GEGEVENSREGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSREGISTRATIE OP DEZE WEBSITE?
De gegevens op deze website worden door de exploitant van de website verwerkt. De contactgegevens van deze exploitant vindt u in de colofon van deze website.

HOE REGISTREREN WIJ UW GEGEVENS?
Enerzijds worden uw gegevens geregistreerd als gevolg van het feit dat u deze gegevens aan ons doorgeeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze ICT-systemen geregistreerd. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om te waarborgen dat de website geheel correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

WELKE RECHTEN HEEFT U WAAR HET UW GEGEVENS BETREFT?
U heeft te allen tijde het recht om inlichtingen te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonlijke gegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding verschuldigd bent. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hierover en met andere vragen over het thema privacybescherming kunt u contact met ons opnemen via het adres, vermeld in de colofon. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien heeft u het recht in bepaalde situaties te verlangen dat uw persoonlijke gegevens beperkt worden verwerkt. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de gegevensverwerking".

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN EXTERNE AANBIEDERS
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit vindt vooral plaats door middel van cookies en zogenoemde analyseprogramma's. Doorgaans wordt uw surfgedrag anoniem geanalyseerd: de analyseresultaten kunnen niet naar u worden herleid. U kunt deze tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Detailinformatie daarover vindt u in onderstaande privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. ALGEMENE EN VERPLICHTE INFORMATIE

PRIVACYBESCHERMING
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en nemen daarbij de wettelijke voorschriften op het gebied van privacybescherming en deze privacyverklaring in acht.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij registreren en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt hierin uiteengezet hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat bij dataverkeer op internet (bijv. bij communicatie door middel van e-mail) veiligheidsrisico's kunnen bestaan. Een absolute bescherming van de gegevens tegen raadpleging door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE
De volgende organisatie is voor de gegevensverwerking op deze website verantwoordelijk:

FACHKLINIK BAD BENTHEIM
Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH
Am Bade 1
D-48455 Bad Bentheim

Telefoon: +49 0 59 22 74-0
info@fk-bentheim.de

De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
Veel handelingen die gegevensverwerking inhouden zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt eerder verleende toestemming altijd weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

RECHT OP BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN BIJZONDERE GEVALLEN EN TEGEN DIRECTE RECLAME (ART. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 sub e of f dsgvo heeft u te allen tijde het recht om, vanwege redenen die voortvloeien uit uw bijzonder situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profiling. Informatie over de juridische grondslag waarop gegevensverwerking berust vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt zullen wij uw betreffende persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij wij het bestaan van dwingende legitieme redenen voor de gegevensverwerking kunnen aantonen, die rekening houden met uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de gegevensverwerking dient voor het effectueren, uitoefenen of beschermen van wettelijke vorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 dsgvo).

Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt ten behoeve van directe reclame, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke vormen van reclame; dit geldt ook voor profiling voor zover samenhangend met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt zullen wij vervolgens geen gebruik meer maken van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van directe reclame (bezwaar volgens art. 21 lid 2 dsgvo).

KLACHTRECHT BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE
Indien in strijd met de wettelijk voorschriften volgens het DSGVO wordt gehandeld hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder bij de instantie in de lidstaat waarin zij gewoonlijk verblijven, waar hun werkplek is gelegen of waar de vermoedelijke ontoelaatbare handeling heeft plaatsgevonden. Het klachtrecht wordt niet aangetast door andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT
U heeft het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat beschikbaar te laten stellen. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, dan geschiedt dit uitsluitend voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- C.Q. TLS-VERSLEUTELING
Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het symbool in de vorm van een slotje in uw browserregel.
Zodra de SSL- c.q. TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen derden niet meelezen in de gegevens die u aan ons stuurt.

INFORMATIE, BLOKKERING, WISSEN EN CORRECTIE
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, over hun herkomst en ontvangers, over het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover en met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres.

RECHT OP BEPERKING VAN DE GEGEVENSVERWERKING
U heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen. Hiervoor kunt u te allen tijd via het in de colofon vermelde adres contact met ons opnemen. Een recht op beperking van de gegevensverwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. U heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de duur van deze controle te verlangen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegeven onrechtmatig plaatsvindt en/of plaatsvond kunt u in plaats van het wissen beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Indien wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of effectueren van wettelijke vorderingen, dan heeft het recht in plaats van het wissen beperking van de gegevensverwerking te verlangen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO dient een afweging te worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zo lang nog niet vaststaat wiens belangen het zwaarst wegen, heeft u het recht beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag daarvan, slechts worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming of om wettelijke vorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te effectueren of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of vanwege andere zwaarwegende belangen van de Europese Unie of een lidstaat.

BEZWAAR TEGEN RECLAME-E-MAILS
Het gebruik van onze contactgegevens, die in het kader van de verplichting een colofon te vermelden openbaar zijn gemaakt, voor toezending van niet nadrukkelijk opgevraagd reclame- en/of informatiemateriaal wordt hiermee van de hand gewezen. De exploitanten van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor in het geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spam-e-mails, gerechtelijke stappen te nemen.

3. MET PRIVACYBESCHERMING BELASTE ORGANISATIE

MET PRIVACYBESCHERMING BELASTE FUNCTIONARIS VOLGENS WETTELIJK VOORSCHRIFT
De volgende functionaris is voor onze onderneming belast met privacybescherming:

Michael Herzig, pco GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11
49090 Osnabrück
datenschutz@fk-bentheim.de

4. GEGEVENSREGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

COOKIES
Een deel van de webpagina's maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen, maar dienen ertoe dat onze site voor u gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger functioneert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij toepassen zijn zogenoemde "session-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u van het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht en u cookies alleen bij uitzondering toelaat, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bij winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij opslag van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal te kunnen aanbieden. Mochten andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, dan worden deze in de privacyverklaring apart behandeld.

CONTACTFORMULIER
Wanneer u bij ons via het contactformulier een aanvraag doet, worden uw formuliergegevens inclusief de daarin door u vermelde contactdata opgeslagen zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen of voor het geval er nog aanvullende vragen zijn. Deze gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekken.

Dit betekent dat de verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens uitsluitend plaatsvindt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen,u uw toestemming voor de opslag intrekt of de reden om de gegevens op te slaan niet meer geldt (bijv. nadat wij uw aanvraag volledig hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke voorschriften, bijv. van toepassing zijnde bewaartermijnen, worden hierdoor niet aangetast.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF TELEFAX
Indien u via e-mail, telefoon of telefax contact met ons opneemt worden uw aanvraag met alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te behandelen. Deze gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekken.
De verwerking van deze gegevens vindt plaats conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO, voor zover uw aanvraag samenhangt met het vervullen van een overeenkomst of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen berust de gegevensverwerking op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO) en/of op onze redelijke belangen (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), aangezien wij een redelijke belang hebben bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u via uw contactverzoek aan ons heeft toegestuurd blijven bij ons bewaard totdat u aan ons kenbaar maakt dat deze moeten worden gewist, u uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor gegevensopslag niet meer geldt (bijv. nadat de behandeling van uw aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke voorschriften, bijv. van toepassing zijnde bewaartermijnen, worden hierdoor niet aangetast.

5. AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Deze website maakt gebruikt van Matomo, een platform voor webanalyse, om het bezoekersgedrag te analyseren. In tegenstelling tot andere webanalysetools plaatst Matomo hiervoor geen cookies.

Matomo registreert en verwerkt gegevens zoals het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, het type apparaat, de bezochte pagina's en de sessieduur. Deze gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd geëvalueerd om ons inzicht in het gebruikersgedrag te geven en onze website te optimaliseren.

Aangezien Matomo geen cookies plaatst, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen of aan derden overgedragen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd door de laatste twee bytes te verwijderen, om zo een eenduidige identificatie te voorkomen.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de van u verzamelde gegevens door Matomo op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Houdt u er rekening mee dat door het deactiveren van cookies bepaalde functionaliteiten van onze website mogelijk minder goed werken. Wij zorgen ervoor dat uw privacy en de bescherming van uw gegevens bij het gebruik van Matomo gewaarborgd zijn.

Voor meer informatie over gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze algemene privacyverklaring.

6. PLUGINS EN TOOLS

GOOGLE MAPS
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om van de functies van Google Maps gebruik te kunnen maken is het nodig uw IP-adres op te slaan. Doorgaans wordt deze informatie aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aansprekende weergave van ons online-aanbod en om de vindbaarheid van de op onze website genoemde locaties te vergemakkelijken. Dit is een redelijk belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.